اسماعیل احمدی مقدم رئیس نیرو های انتظامی وضعیت سوریه را برای ایجاد وحشت در دل مردم برخ اشان میکشد

Imageرئیس نیروی انتظامی کشور اسماعیل احمدی مقدم این جرثومه جنایت کار مردم ایران را با تهدید اینکه اگر امنیتی که ما می خواهیم بهم بخورد  ایران تبدیل به سوریه می شود. این کلام خود ایشان است که بصورت تلویحی برای رعب و وحشت و ترساندن در دل  مردم در جواب  سوال یک دانشجو بیان کرد:

 امروز سوریه را ببینید تا چندی قبل دارای یک رشد اقتصادی آرام بود اما امروز با وجود ناآرامی نه تنها به سرعت به عقب می رود بلکه زیر ساخت هایش نیز در حال تخریب است. برای بازسازی وضع کنونی سوریه باید بیست سال تلاش کرد تا به نقطه ای رسید که قبل از نا امنی ها بود

همه اینها را در وصف امنیت نظام اش ایراد می کند. و نا آرامی های سوریه هم منظورشان انقلاب سرنگون خواهانه مردم سوریه علیه دیکتاتورشان بوده است که هنوز ادامه دارد و دست جمهوری اسلامی تا مفرغ در خون کودک و زن و پیر و جوان و مردم سوریه آلوده است. حال از نا آرامی و “وضعیت اقتصادی” و “امنیت “حکومت اشان  جرثومه جانی  صحبت می کند!

خود گزارش را از اینجا نگاه کنید

لینک دیگری که تکمیل مصاحبه بالا است را اینجا ملاحظه کنید.

اگر دیروز انقلابات منطقه از جمله مصر و تونس و سوریه و لیبی پایه های رژیم اسلامی را بلرزه در آوردند امروز نوبت انقلاب سرنگون خواهانه مردم ایران است که کلید راه گشای وضع کنونی فلاکت بار مردم ایران و انقلابات نا تمام منطقه می باشد

جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی مردم ایران را با یک واقعیتی تلخ سوریه مواجه کردند که دست به خطر نزنند و با شرایط فلاکت باری که برآنها تحمیل کردند سازگاری کنند! این کلاف لاینحل بدون جواب انقلابی سرنگونی خواهی مردم ایران حل بشو نیست. با چنین برآوردیست که انقلابات نا تمام کشور های منطقه راه خود را هم خواهند یافت ویک دنیای بهتر در انتظار  مردم منطقه خواهد بود

این زر زر کردن های احمدی مقدم بزودی در خیابان های تهران جواب  در خور خود را می گیرد! مردم ایران مردم سوریه نیستند که هر کثافت کاری که بخواهید با آنها بکنید! مردم ایران نوید دهنده انقلابات منطقه از همان انقلاب بهمن و 88 می باشند! این مردم دیکتاتور های بزرگی را جا بجا کردند و اینبار این یکی اش خامنه ای  را هم پشت سر خواهند گذاشت و زندگی را از آن خود مردم منطقه خواهند نمود

مهران محبوبی

24 اردیبهشت 1592

  .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s